Získali sme certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Na organizácie je kladený čoraz väčší dôraz zo strany zákazníkov a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu výrobkov a služieb. Manažéri organizácií sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001.

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality ISO prináša výhody vo viacerých oblastiach:

Ekonomické prínosy:iso9001-2008

  • znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • možnosť účasti vo verejných súťažiach

Prínosy pre vedenie organizácie:

  • zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou”
  • presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • poriadok vo firme (v organizácii)
  • vybudovanie firemnej kultúry

Public relations:

  • zlepšenie image podniku
  • dôkaz serióznosti organizácie

Norma ISO 9001 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

Comments are closed.